רשות מקרקעי ישראל

תשלומים

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום


נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן
 
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות

תשלומים

  תשלום מקוון - חשבונות, דמי חכירה שנתיים, דמי היוון למגורים ועוד   |   תשלומים | היוון | חכירה

  לביצוע תשלום באשראי ובהעברה בנקאית 

  ​​​​​ התשלום יתאפשר אם בידכם טופס גבייה של רמ"י ומצוין בו שניתן לבצע תשלום באתר.

  לצורך ביצוע התשלום יש להזין את הפרטים המופיעים בטופס הגבייה, בהתאם לדרכי התשלום המצוינות בו.

  דרכי התשלום:

  א. הסדר באמצעות כרטיס אשראי:

  • עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה (עד 10,000 ש"ח לתשלום בודד ועד 60,000 ש"ח לכל היותר להסדר).

  • מ-7 תשלומים עד 15 תשלומים נושאי ריבית חשב כללי. הריבית תחושב החל מהתשלום הראשון (עד 10,000 ש"ח לתשלום בודד ועד 150,000 ש"ח, כולל ריבית, להסדר).

  לתשומת לבכם,

  עליכם לפנות לחברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס או לבנק במקרים הבאים:

  • אם סכום התשלום חורג ממסגרת האשראי של בעל הכרטיס.

  • אם סכום התשלום גבוה מהסכום המקסימלי, כפי שנקבע ע"י חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס (במקרה זה יש לקבל אישור מיוחד).

  • אם תוקפו של הכרטיס יפוג לפני תאריך התשלום האחרון בהסדר התשלומים שבחרתם.

  ב. העברה בנקאית באמצעות הבנקים הבאים:

  פועלים, לאומי, דיסקונט, איגוד, מרכנתיל, מזרחי טפחות, בינלאומי, אוצר החייל, מסד, Ubank ובנק פועלי אגודת ישראל, ללא הגבלת סכום התשלום.

  ג. תשלום במערכת זה"ב - להעברה בנקאית של תשלומים בסכום של 1 מיליון ₪ ומעלה, מספר ה – IBAN של רשות מקרקעי ישראל הוא: IL190990011317030084826. בעת ביצוע העברה חובה לציין בשדה 70 מספר שובר לתשלום/מספר חשבון חוזה​.​​

   

    לביצוע התשלום
  להרחבה
  בקשה מקוונת לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס   |   תשלומים | אישור זכויות

  להגשת הבקשה ולביצוע תשלום 

  עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברמ"י ואינם רשומים בטאבו.

  הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 73 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד. אם הנכס רשום בחברה משכנת, השירות בגין הפקת הודעה על רישום זכויות ניתן ללא תשלום. אישור הזכויות או ההודעה על רישום זכויות יישלחו בדואר רגיל לכתובת הנכס הרשומה ברמ"י כפי שתוצג במהלך מילוי הבקשה או בדואר רשום על שם בעל הזכויות לכתובת אחרת שיבחר.

  לביצוע התשלום יש להיכנס לרמיטק שלי. שימו לב: הכניסה לרמיטק שלי כרוכה בביצוע תהליך הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

    לביצוע התשלום
  להרחבה
  בקשה מקוונת לקבלת מידע על נכסי מגורים בניהול רמ"י   |   תשלומים | מגורים | נכסים

  להגשת הבקשה ולביצוע תשלום 

  למעט מידע על נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יו"ש.

  הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 12 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י לאחר שבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה את תיק הזכויות המתנהל ברמ"י.

  לביצוע התשלום יש להיכנס לרמיטק שלי. שימו לב: הכניסה לרמיטק שלי כרוכה בביצוע תהליך הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

    לביצוע התשלום
  להרחבה
  הגשת בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע   |   תשלומים | חוק חופש המידע

  להגשת בקשה לקבלת מידע 

  ​​​​​​תשלום מקוון על קבלת מידע מרמ"י בהתאם לחוק חופש המידע.

  כאן תוכלו לשלם עבור מידע שברצונכם לקבל מרשות מקרקעי ישראל בהתאם לחוק חופש המידע. למידע נוסף בנוגע לחוק חופש המידע

    לביצוע התשלום
  להרחבה
  תשלום מקוון עבור קבלת מידע מוקדם   |   תשלומים | נכסים | שימושים חקלאיים

  ​​לביצוע התשלום באמצעות שובר 

  ​​​​מידע על סכום שיצטרך לשלם לקוח (יזם/חוכר) לרמ"י בגין נכס שיש לו בו זכויות.

  סוג המידע הניתן ללקוח

  המידע הניתן ללקוח הוא בדבר גובה התשלום עבור דמי הסכמה / דמי היתר מהוונים / דמי היוון / דמי רכישת בעלות מעל 1 דונם, שיידרשו לביצוע פעולה שרמ"י מעורבת בה.

  גובה התשלום מבוסס על הערכת שווי הקרקע באמצעות שומה שעורך השמאי הממשלתי או מי מטעמו. המידע המוקדם נועד לסייע ללקוח לקבל החלטה בדבר הפעילות העסקית שהוא מבקש לבצע בקרקע, על סמך נתונים רלוונטיים.

  למען הסר ספק, יובהר כי המידע אינו מהווה ייעוץ כלכלי, וכי ההחלטה ביחס לכדאיות ביצוע הפעולה ו/או העסקה היא בידי הלקוח, ובאחריותו בלבד.

  הנתונים יהיו בתוקף כל עוד השומה בתוקף (שנה מהמועד הקובע לשומה). לאחר מועד זה כל בקשה תיבחן מחדש על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רמ"י.

  הסכום לתשלום עבור קבלת מידע מוקדם

  המידע המוקדם כרוך בתשלום אגרה בהתאם לתקנות מינהל מקרקעי ישראל (אג​רות), התשמ"ה-2004​, המתעדכנות מעת לעת.

  סכום אגרת המידע המוקדם יקוזז מהסכום לתשלום, אם תבוצע עסקה בתוך שנה, כל עוד השומה בתוקף.*

  *אם לאחר קבלת המידע המוקדם תוגש בקשה שונה למימוש מזו שלגביה ניתן המידע המוקדם - בקשה זו תיבחן על פי החלטות ונוהלי רמ"י, לרבות הזמנת שומה בהתאם.

  ​הגשת בקשה לקבלת מידע מוקדם

  על הפונה למלא טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד לחתום עליו.

  אם בא כוח מטעם הלקוח מילא את הטופס – יש לצרף לבקשה ייפוי כוח כדין.

  שובר לתשלום האגרה ניתן לקבל במשרד רמ"י המטפל בנכס בעת הגשת טופס הבקשה או לשלוח את טופס הבקשה בדואר ולקבל שובר בדואר חוזר.

  את שובר התשלום ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, בדואר או בבנק. הבקשה תטופל רק לאחר ביצוע תשלום האגרה והמצאת הקבלה.

    לביצוע התשלום
  להרחבה
  יישום מקוון לבעלי מחצבות - למורשים   |   תשלומים | מחצבות

  יישום מקוון לבעלי מחצבות 

  בנושאים הקשורים למרחב דרום פנו אלינו באמצעות יישום "פניות בדיגיטל".

   

  רמ"י מעמידה לרשות בעלי הרשאה לכרייה ולחציבה מרמ"י יישום מקוון.

  היישום מאפשר לדווח על כמות החומר שהופקה ולשלם עבורה. הכניסה ליישום היא באמצעות כרטיס חכם.

  שלבי התהליך

  1. רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות שפרטיהן רשומים כאן. רכישת הכרטיס היא תנאי לשימוש ביישום. אנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס עם אותו מספר ח.פ. שבו נעשה החוזה מול רמ"י.

  2. הגשת בקשה לקבלת הרשאה לשימוש ביישום – למילוי ולהגשה פעם אחת בלבד.

  3. לאחר שליחת הבקשה לקבלת הרשאה, יתקבל בדוא"ל תוך 14 ימי עבודה אישור רמ"י לשימוש ביישום.

  4. כניסה ליישום "תשלום מחצבות" וביצוע התשלום.

  5. לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור להפקת חשבונית מס "מקור" דיגיטלית ולשלוח אותו לרמ"י בדוא"ל או בפקס המפורטים בטופס.

  6. לאחר הנפקת החשבונית הדיגיטלית, תישלח בדוא"ל הודעה על העלאתה לאתר, וניתן יהיה לצפות בה ולהדפיסה.

  שימו לב,

  תשלום באמצעות יישום זה יביא להנפקת חשבונית דיגיטלית באופן מהיר ויעיל. לבירורים ולשאלות בנוגע לתהליך העבודה תוכלו לפנות לפניות הציבור.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

הודעות ועדכונים