רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל: 1523 ו - 1528

​אגודות של קיבוצים ומושבים שיתופיים המעוניינים להצטרף להסדר שבהחלטה 1528, יגישו בקשה לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הם שייכים.
 

​​​​​​​​​בעלי זכויות בנחלות במושבי עובדים, ובכפרים שיתופיים רשאים להגיש בקשת הצטרפות לכל אחד מן המסלולים הקבועים בהחלטה 1523 לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הם שייכים.

 

בעל זכויות בנחלה אשר ביצע אחת מהפעולות שלהלן: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מ​9.4.2019 יחד עם בקשת ההצטרפות להחלטה 1523.

 

בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס מתאים​ המפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי יש​ראל, ותכלולנה את מלוא המסמכים הנדרשים להגשתן, כמפורט באתר.​​

רשות מקרקעי ישראל תבדוק את המסמכים המוגשים, תבצע את ההצטרפות וההתחשבנות, כאמור, ותעדכן את בעל הזכויות במכתב עם סיומו של התהליך.

לשאלות כלליות ואו מידע אישי מהתיק ניתן לפנות למוקד הטלפוני : 03-9533333 / 5575*

קבצים להורדה

gov