הודעה בדבר ביטול הליך השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת 2020

במסגרת המאמץ להאטת התפשטות נגיף הקורונה בישראל והחלת הגבלות על פעילות המשק, החליטה הנהלת הרשות כי בשנת 2020 לא יטופלו בקשות להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בהתאם לנוהל 37.16B.
שוכרים קיימים יקבלו הודעה בדבר מתן תקופת שכירות נוספת של שנה אחת וכן שובר לתשלום עבור תקופה זו.

לתשומת לב!

אין באמור לעיל בכדי לחייב את הרשות לאשר תקופת שכירות נוספת לכל שוכר קיים. במקרים כדוג' שוכר שלא עמד בתנאי ההסכם או אם השטח דרוש לרשות לצרכי פיתוח ושיווק, יובא ההסכם לידי סיום ולא תתאפשר השכרה לתקופה נוספת.

קבצים להורדה

gov