השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תש"פ (2019 – 2020)

על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תש"פ להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) עד לתאריך – 15.5.2019

הבקשה תוגש ליחידה אשר בניהולה מצויה הקרקע המבוקשת:

צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י

אגף עסקאות ושיווק במגזר הבדואי​

​הבקשה תוגש על גבי 'טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי'. 

החובה על הגשת הבקשה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנת תש"פ, חלה גם על מי ששוכר קרקע בשנת תשע"ט, לתקופה שמסתיימת עד לתאריך - 31.8.2019 או עד לתאריך 31.12.19, ומבקש לשכור קרקע גם בשנת תש"פ.

שוכרי קרקע לעיבוד עונתי ומרעה אשר תקופת השכירות שלהם מסתיימת בשנת תשע"ט ואשר אינם מעוניינים לשכור קרקע בשנת תש"פ, יודיעו על כך בכתב למשרדי צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י או למשרדי אגף עסקאות ושווק במגזר הבדואי, לא יאוחר מיום 15.5.2019.
הימנעות ממתן הודעה זו כאמור או אי-הגשת הבקשה, לא תקנה לשוכר זכות להמשך השכירות.

דגשים:

יש להגיש טופס בקשה מלא בלבד בצירוף כל מסמכי החובה המפורטים בטופס, תוך הקפדה על ציון סוג העיבוד המבוקש - גידולי שדה-בעל/שלחין; קטיף ועיבוד במטע קיים; או סוג המרעה והיקפו; או מס' הכוורות.

לכל טופס בקשה יש לצרף תשריט איתור של השטח המבוקש.

עבור יזם פרטי יש לצרף:

  • תעודת זהות של המבקש

עבור יזם שהוא תאגיד יש לצרף:

  • תעודת האגד

  • תזכיר ותקנון התאגיד

  • פרוטוקול מטעם התאגיד לצורך ביצוע הפעולה

  • דו"ח רשם החברות אשר הונפק 30 יום קודם הגשת הבקשה

בנוסף, יש לצרף אישור עמידה בתנאי סף ממשרד החקלאות בהתאם לבקשה:

בקשה לגידולי שדה – בעל/שלחין

בקשה לעיבוד וקטיף במטע קיים

בקשה לרעייה

בקשה להצבת כוורות

אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר יכולת העיבוד החקלאי של המבקש.

אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר יכולת העיבוד החקלאי של המבקש, בציון סוג המטע.

אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר יכולתו של המבקש לקיים מרעה.

אישור משרד החקלאות.

אם מבוקש להציב מתקנים יבילים או פריקים בשטח (בבקשה למרעה בלבד), יש לצרף:

  • אישור מנומק של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לעניין הצורך במתקנים, מספרם וגודלם. הצבת מתקנים תתאפשר בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ותקנותיו.

לידיעתכם, על מנת לבקש המלצה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור רעייה, ידרש המבקש להציג למשרד החקלאות:

  • כרטיס מגדל עדכני מטעם הלשכה הווטרינרית המחוזית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר הכולל את סוג העדר וגודלו

  • אישור על ניהול ספרים במס הכנסה וטופס 1220

  • כל מסמך נוסף שידרש ע"י משרד החקלאות

טופס בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רמ"י תחת לשונית – 'טפסים ושטרות', כתובת האתר – www.land.gov.il  או באמצעות פניה למוקד הטלפוני שמספרו 5575* (התפריט הקולי – 'הורדת טפסים בפקס') או לקבלו במשרדי הצוותים החקלאיים במרחבי רמ"י או באגף עסקאות ושיווק במגזר הבדואי בכתובת בנין מרכז הנגב דרך מצדה 6 באר-שבע.
לקבלת המלצת משרד החקלאות יש לפנות למחוז משרד החקלאו​ת הרלבנטי - ניתן לקבל מידע על המחוז הרלוונטי באתר משרד החקלאות בכתובת www.moag.gov.il.

לתשומת לב!

- אין בהודעה זו משום התחייבות להשכיר קרקע לכל פונה או לשוכר הנוכחי של קרקע.
- השכרת הקרקע תעשה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י.

- בקשות להשכרה שלא יוגשו במועד לא יידונו.

קבצים להורדה

gov