הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

הודעה לבעלי זכויות בקרקע במתחם שדה דבhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/sde-dov_16022020.aspxהודעה לבעלי זכויות בקרקע במתחם שדה דבהזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב
הודעה בדבר ביטול הליך השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת 2020http://land.gov.il/PR_MSG/Pages/landRent_24052020.aspxהודעה בדבר ביטול הליך השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת 2020
הנחיות קבלת קהל, הגשת בקשות ומסמכים ברשות מקרקעי ישראל החל מיום 17.5.2020http://land.gov.il/PR_MSG/Pages/hanchayot_cherum_17-05-2020.aspxהנחיות קבלת קהל, הגשת בקשות ומסמכים ברשות מקרקעי ישראל החל מיום 17.5.2020
מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראלhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/hechzer_miluim_2020.aspxמילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראלבהמשך להודעה להלן שפורסמה בכלי התקשורת, ועל מנת להשלים את תהליך הבחינה והזיכוי ככל הנדרש, אם הנכם נכללים בקבוצת הזכאים לפי הסכם הפשרה, אנא השלימו את הפרטים הבאים בטופס המצורף:
משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מסייעים ליזמים ולקבלנים ודוחים את מועדי התשלום למדינהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/Delay-Payment21042020.aspxמשרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מסייעים ליזמים ולקבלנים ודוחים את מועדי התשלום למדינהרשות מקרקעי ישראל מודיעה כי היא דוחה זו הפעם השנייה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שחלקם הונפקו כבר לפני מספר חודשים, נדחים עד ל 21.5.2020 ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.
רשות מקרקעי ישראל דוחה מועדי סגירת מכרזים נוכח המצב במשקhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/land_tenders_postpone.aspxרשות מקרקעי ישראל דוחה מועדי סגירת מכרזים נוכח המצב במשק
רשות מקרקעי ישראל החליטה על שורה של הקלות נוספותhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/delayAndFreeze_07042020.aspxרשות מקרקעי ישראל החליטה על שורה של הקלות נוספותבהמשך להחלטות קודמות של רשות מקרקעי ישראל במטרה להקל ולסייע לציבור הרחב וליזמים ולקבלנים, החליטה הנהלת הרשות להקדים תשלומים ללקוחות ולזכאים, להקפיא מועדים לשורה של פעילויות ולאשר הצבת מבנים יבילים כפתרון מגורים נוסף לעובדים הזרים במגזר החקלאי
הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלוםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/dchiyat_tashlum.aspxהודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלוםנוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:
הנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירוםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/hanchayot_cherum.aspxהנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירוםלקוחות יקרים, לאור המצב, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, רשות מקרקעי ישראל תיתן מענה בעת זו אך ורק לפניות דחופות.
הודעה בדבר מעבר פעילות רשות מקרקעי ישראל למתכונת חירוםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/kabalat_kahal_15032020.aspxהודעה בדבר מעבר פעילות רשות מקרקעי ישראל למתכונת חירוםבהתאם להנחיות משרד הבריאות, החל מיום 18.3.2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל.

gov