החלטות המועצה מישיבתה ב- 31.12.13

מועצת מקרקעי ישראל קבלה אמש שורה של החלטות היסטוריות בנוגע לקיבוצים, מושבים ובעלי נחלות ונושאים אחרים. בעלי נחלות בישובים חקלאיים יוכלו להחזיק בחוזים אישיים על חלקת המגורים
*  הורחבה  הגדרת הפעילות החקלאית: לדוגמא: יקב ובית בד יוכרו כפעילות חקלאית.
*  הוקמה ועדה לבחינת הריכוזיות בתחום המחצבות
*  אושרו שלושה מכרזי " דירה להשכיר"

​יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל:

רשות מקרקעי ישראל והמועצה הנוכחית הוכיחו שניתן לסיים בהסכמה מחלוקות היסטוריות, לטובת הציבור.

מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן​:

הרפורמה ברשות מתקדמת ומאפשרת יותר שיווקים ופתרון בעיות סבוכות שהכבידו על היחסים בין הרשות לבין הציבור.

להלן עיקרי ההחלטות שנתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל,  בראשותו של שר הבינוי והשיכון אורי אריאל (כל ההחלטות שהתקבלו טעונות חתימת יו"ר המועצה, ושר האוצר​, במקרים המחייבים זאת).

מועצת מקרקעי ישראל אישרה אמש פה אחד שורה של החלטות המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי.​


1. איוש נחלות פנויות. כזכור נושא זה נמצא על המדוכה יותר מעשור ולאחרונה סיים הצוות אשר מונה לכך בחודש מרץ האחרון את עבודתו. עיקרי המלצותיו הן: ביטול הנחלות הלא מאוישות במרכז הארץ ושיווק נחלות אלה בפריפריה בתשלום (בהנחות אזור עד לתקרה של 700,000 ש"ח) למומלצי האגודה.

2. אבן דרך היסטורית: בעלי נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים יוכלו להחזיק בחוזה חכירה אישי על חלקת המגורים המגיע ל 4 תקופות של  49 שנים. כיום נחתם חוזה מתחדש עם האגודה לשלוש שנים כך שבעל השטח נחשב רק "בר רשות" . בשנת 1998 התקבלה החלטת מועצה לפיה ייחתמו חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים  לתקופה כוללת של 196 שנים כאשר חלקות א' של הנחלה מוחכרות בחוזה אישי לבעל הנחלה. בעקבות מו"מ עם תנועות המושבים גובש נוסח חוזה חכירה. בפני המועצה הועלו עקרונות החוזה. לאור ההחלטה החדשה , ניתן יהיה לחתום על חוזי חכירה עם עשרות אלפי בעלי נחלות, בהתקיים התנאים שנקבעו.

3. המועצה הרחיבה את ההגדרה לבעלות חקלאית כך שיתאפשר למאות בעלי נחלות להתפרנס בכבוד מעיסוקים נלווים כגון: גידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית חינוכית.

4. הסדר ביניים  עם קיבוצים שקיבלו בעבר החלטה על שיוך דירות (החלטת מועצה 751) וטרם החלו בשיוך בפועל. המועצה תאפשר  לקיבוץ פרק זמן של כ 24 חודשים לקבל החלטה האם להמשיך בתהליך השיוך, להצטרף להסדר נוסף, ככל שיהיה, או לבטל את החלטת השיוך. ולהמשיך ולקלוט חברים חדשים ולהקים יח"ד נוספות בשטח חקקת המגורים .

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל אמר: רשות מקרקעי ישראל והמועצה הנוכחית הוכיחו שניתן לסיים בהסכמה מחלוקות היסטוריות, לטובת הציבור. לאחר שבמשך שנים רבות שרר חוסר אמון בין התנועה ההתיישבותית ורשות מקרקעי ישראל אני שמח שהצלחנו לגשר על הפערים ולפתוח דף חדש ביחסים אלו. ההחלטות שיגיעו לאישור מביאות בפעם הראשונה ביטחון לחקלאים ולמתיישבים כשבנוסף יאפשרו לחקלאים להתפרנס בכבוד תוך עידוד היזמות הכפרית. ההחלטות הללו יאפשרו לכל מתיישב לדעת סוף סוף את זכויותיו וחובותיו ואני שמח שהתנועה ההתיישבותית היא הקטר לפיתרון בעיית הדיור בארץ באמצעות מתן פתרונות דיור לאלפי משפחות הן במרכז הארץ והן בפריפריה"

 מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן: הרפורמה ברשות מתקדמת ומאפשרת יותר שיווקים ופתרון בעיות סבוכות שהכבידו על היחסים בין הרשות לבין הציבור. ההחלטות הנוגעות לסוגיית הקרקעות במגזר החקלאי הן מהלך היסטורי שיכול היה להתרקם ולהתגבש רק בגלל המצרף הייחודי של האנשים שישבו בשולחנות המתאימים. הדחיפה של השר אורי אריאל שהוא במקור קיבוצניק מעמק בית שאן, הכבוד וההערכה הרבים שאני רוחש להתיישבות באשר היא כמעשה ציוני וחברתי מן המעלה הראשונה יחד עם ההכרה שאני מחויב בשימור האינטרס הציבורי ובעשיית סדר ופישוט הליכים ושחרור קרקעות הם אלה שהניעו ואפשרו את השגת ההחלטות הדרמטיות.

 מועצת מקרקעי ישראל פועלת לביטול הריכוזיות במחצבות בשיתוף עם הממונה על ההגבלים העסקיים במשרד הכלכלה

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לכונן ועדה מיוחדת שתקבע את הדרך והנהלים הראויים להקצאת מחצבות, במטרה למנוע  ריכוזיות בענף. בראש הועדה יעמוד, רם בלינקוב, הממונה על התקציבים  באוצר לשעבר. הועדה תכלול נציגים מרשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי) או מי מטעמו, הממונה על ההגבלים העסקיים , משרד המשפטים, הממונה על המחצבות במשרד התשתיות, מנהלת מינהל התכנון, החשבת הכללית והממונה על התקציבים ונציג המשרד להגנת הסביבה.

כיום נשלט שוק המחצבות על ידי שלוש חברות גדולות והכוונה למנוע את הריכוזיות בענף ולאפשר לחברות נוספות לגשת למכרזים ולזכות בהם. ההחלטה להקים את הועדה נעוצה בעובדה ששוררת אי בהירות ביחס לדרך המיטבית להקצאת מחצבות ומהם הכללים הראויים למניעת ריכוזיות בענף. חברי הועדה יתבקשו לקבוע מה הם תנאי המכרז הראויים להיקבע ובאילו מקרים נכון להימנע ממכרז לכרייה מחצבים.יודגש כי אין בסמכות ועדה זו לדון בשאלת התמלוג הראוי למדינה היות וסוגיה זו נבחנת ע"י וועדת שישינסקי.

הועדה תגיש את מסקנותיה ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל תוך שישה חודשים.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של שינויים בהחלטה קודמת למכרזי דיור להשכרה 

מינוי ועדה בין משרדית לפרסום מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח הכוללים מנגנוני הגנה ליזם הזוכה במכרז.
מחיר מפוקח- יוגדר כמחיר המגיע ל 80% ממחיר השכירות באותו אזור. מכרזים להשכרה יוצאו על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית במסלול ב'-  במכרז, במכר, או בחכירה לתקופה של 98 שנה עם אופציה להארכה לתקופה זהה נוספת.

השימוש בקרקע למטרת השכרה בהתאם להחלטה זו יהא לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים ברציפות . במכרזים בהם במתחם או בסך כל המתחמים המשווקים באותו מכרז יהיו מעל 200 יח"ד להשכרה, תקופת השימוש בקרקע למטרת השכרה לא תפחת מ-20 שנים ברציפות. בתום התקופה האמורה, יהיה היזם רשאי למכור את הדירות בשוק החופשי.

לגבי שלושת המכרזים הראשונים שמתפרסמים בימים אלה על ידי הרשות: גליל ים  בהרצליה, רמת השרון,  ומבואות דרומיים בחיפה הוחלט לפעול לפי המסלול כדלהלן:

המכרז מנוהל על ידי ועדה בין משרדית
המדינה תעניק לזוכה במכרז מנגנוני הגנה, כפי שייקבע במכרז.
המציעים במכרז יתחרו על מחיר הקרקע.
לא יקבע מחיר מינימום לזכייה במכרז.

25% מהדירות במכרז יושכרו במחיר מפוקח לזכאים שייקבע כ-80% ממחיר השכירות הנאמד בסביבת הבניין לדירה זה לפי אומדן, בתוספת דמי אחזקה.. 75% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק כפי שיקבע בהסכם בין המשכיר לשוכר. ועדת המכרזים,  בהחלטה שנתקבלה בהסכמת כל חברי ועדת המכרזים הבינמשרדית,  רשאית לשנות על פי שיקול דעתה ובכפוף לבחינה כלכלית את שיעור הזכאים.

ועדת המכרזים הבינמשרדית תקבע את גובה העדכון השנתי של שכר הדירה בכלל הדירות שייבנו בקרקע. שיעור העדכון לא יפחת משיעור עליית מדד המחירים לצרכן השנתית. משך חוזי השכירות בכלל הדירות שישווקו יקבעו על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית אך בכל מקרה לא יפחתו מ-3 שנים ולא יעלו על  10 שנים. שטח כל דירה שתושכר במחיר מפוקח לא יעלה על 100 מ"ר באזורים ללא עדיפות לאומית ו-120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. במידה ויוחלט כי שיעור מסוים מהדירות מיועדות למכירה, על שאר הדירות להשכרה יחולו התנאים האמורים לעיל.התשלום עבור הקרקע ישולם לרשות מקרקעי ישראל על ידי הזוכה במכרז בתוך שישים ימים ממועד הזכיה.

נוסח מסמכי המכרז יקבע על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית.

רשות מקרקעי מקלה  על  בעלי מוגבלות בניידות – פישוט הפרוצדורה לקבלת פטור/דחייה  של תשלום דמי היתר בעת בניית תוספות הנדרשות למוגבל התנועה

רשות מקרקעי ישראל  מקלה את הפרוצדורה לדחיית תשלום דמי ההיתר  בגין בניית שטחים הנדרשים מבחינה פונקציונלית לתפקודם של בעלי המוגבלויות בניידות.  מועצת מקרקעי ישראל אישרה להקל  את הפרוצדורה לבעלי מוגבלויות בתנועה בעת דרישתם לדחות את תשלום דמי ההיתר בעבור בניית שטחים נוספים הדרושים  פונקציונאלית לתפקודם או תפקוד בני משפחתם הסמוכים על שולחנם, עד למכירת הנכס למי שאינו מוגבל בתנועה.  בעוד שבעבר הייתה נדרשת בדיקת אדריכל המחוז את הבקשה יסתפקו ברשות מקרקעי ישראל בהמצאת חוות דעת של מרפא בעיסוק או עובד שיקום, או לחילופין אישור משרד הבינוי והשיכון.

הקצאת קרקעות לרשות מקומית

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להקצות קרקע לרשויות מקומיות בדמי חכירה סמליים במקרים נוספים מעבר למקרים שהיו נהוגים עד כה.  

 כיום נהוג להקצות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך מהוונים בסך 18 ₪, לתקופה של 49 שנים,קרקעות שונות למטרת מתנ"סים מוסדות חינוך אולמות תרבות  ומבנים אחרים המנוהלים ללא כוונת רווח:

1)    בריכת שחיה עירונית, שאינה חלק ממרכז ספורט, באזורי עדיפות לאומית ובקו​ עימות.
2)    חניות ציבוריות (ללא תשלום או בהתאם לחוקי העזר העירוניים).

gov