הנחיות בנושא חתימה על שטרי שכירות

​​

 

שטר שכירות ברישום ראשוני בטאבו – רישום הערת היוון  

בנייה ר​וויה מהוונת (בעלות הקרן הקיימת לישראל)

הטבעת חותמת בראש שטר השכירות – "חכירה​​ מהוונת אין הגבלה בהעברה וירושה" בצירוף חתימת פקיד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ליד החותמת. 

שטר שכירות בבנייה נמוכה​ או ב​תעסוקה מהוונת 

הטבעת חותמת בראש שטר השכירות – "חכירה מהוונת, אין הגבלה בהורשה, יש הגבלה בהעברה​" בלבד בצירוף חתימת פקיד רשות מקרקעי ישראל (ר​מ"י) ליד החותמת.

נתוני השטר אינם תואמים את נתוני החוזה המצורף לשטר  

במקרים שבהם שם בעל הזכות המופיע על שטר השכירות אינו תואם לשם בעל הזכות הרשום בחוזה המצורף לשטר (בשל העברות זכויות שבוצעו ברמ"י בלבד), לא יהיה עוד צורך לצרף "כתב העברת זכות שכירות", בכפוף לכך שמספר התיק ברמ"י, הרשום בחוזה המצורף לשטר, יצוין גם על גבי השטר.

השטח בחוזה החכירה המצורף לשטר אינו תואם לזה הרשום בפנקסי המקרקעין  

השטח המופיע בנסח הרישום הוא השטח שלפיו יירשם הנכס, ולכן יש לציין בשטר את השטח לפי הנסח ולא את השטח שבחוזה. סוכם כי לשכות המקרקעין לא ישוו בין הנתונים לפי החוזה לבין אלו שבשטר, ואם נציג רמ"י חתם על השטר, הרי שהוא אחראי לתוכנו ולאימות הנתונים. ​

מס' גוש וחלקה על פי נסח ושטר אינו תואם מספר גוש וחלקה על פי חוזה  

​ברוב המקרים מספרי הגוש והחלקה על פי החוזה הם הנתונים הישנים של הנכס לפני הפרצלציה, ולכן ניתן לאש את הרישום לפי הגוש והחלקה המעודכנים בשטר. סוכם כי אין עוד צורך במכתב התאמה של נתוני הגוש והחלקה, ואם נציג רמ"י חתם על השטר, הרי שהוא אחראי לתוכנו ולאימות הנתונים. 

נוהל מס' 3/16 בנושא "תיאור המקרקעין בשטר"  

הנוהל,​ מיום 16.03.16, הופץ על ידי הממונה על המרשם במשרד המשפטים.הנוהל מורה על ייתור הצורך לפרט בשטר – בעמודת תיאור המקרקעין – את ההערות הרשומות בנסח הרישום (מכל סוג שהוא); יש לרשום בעמודה זו "כמפורט בפנקסי המקרקעין". עם זאת, במקרים שבהם נוספו הערות בנסח לאחר החתימה על השטר, יש לבצע תיקון בשטר ולפרט את ההערות הנוספות, כמתואר בנוהל המצורף​.

קבצים להורדה

gov