רישום זכויות בכפוף לרישום הערת אזהרה בפרויקטים של "מחיר למשתכן"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בפרויקטים של "מחיר למשתכן" קיימת הגבלה על העברת זכויות למשך 5 או 10 שנים ממועד קבלת טופס 4, המעוגנת בתנאי המכרז וחוזי החכירה. 

עם זאת, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל החליטו כי המגבלה על העברת הזכויות תהיה 5 שנים בכל הפרויקטים, גם באלה בהם ההגבלה הייתה ל-10 שנים.

על מנת למנוע העברת זכויות בתקופה המצויינת, בנכסים הנרשמים בטאבו בחכירה או בבעלות (במסגרת הרפורמה), תירשם הערת אזהרה בדבר הגבלה זו אשר מועד סיומה יצוין בפנקסי המקרקעין.​​​

לצורך כך הוכנה הנחייה משותפת על ​ידי רשות מקרקעי ישראל, אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים ומשרד הבינוי והשיכון, המפרטת את המסמכים הדרושים לצורך רישום וביטול ההערה, חלקו של כל אחד מהגופים השותפים בתהליך העבודה, והביטוי הרישומי של ההערה בפנקסי המקרקעין.

מספר דגשים:

  • מוטב הערת האזהרה הינו: מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון
  • רישום וביטול ההערה יהיה פטור מתשלום אגרה
  • בתום תקופת תוקף הערת האזהרה, הרשם יהיה רשאי למחקה ללא צורך בבקשת מוטבי ההערה, או לפי בקשה של א​חד הצדדים להערה.
 

קבצים להורדה

gov