פרצלציה והסדר קרקעות

​​​​​

 

פרצלציה  

​פרצל​​ציה היא​ חלוקה של מקרקעין, שמטרתה לתרגם את החלוקה המופיעה בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך, והוא מאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה וה​מרכז למיפוי ישראל (מפ"י​).

הסדר קרקעות  

​מטרת הסדר הקרקעות היא לקבוע בעלות, גבולות ושטח שאין עוררין עליהם ולקבוע ספרי אחוזה (ספרים ממשלתיים לרישום בעלות על קרקעות), שישקפו את המצב האמיתי של הב​עלות. הסדר קרקעות מבוצע לפי פקודת הסדר זכויות ​​במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969. פעולות הסדר הקרקעות נעשות על ידי המדינה ועל חשבונה, מאחר שבהסדר הקרקעות נקבעות זכויות הבעלות והחזקה. על כן פעולות אלה נעשות בשקיפות מרבית, וכל פעולה של פקיד הסדר הקרקעות במשרד המשפטים מתפרסמת ברשומות, ברשות המקומית, במשרד הפנים ובלשכות רישום המקרקעין.

כל הטוען לבעלות צריך להוכיח כי הוא מחזיק ומעבד את הקרקע למשך התקופה שנקבעה כמפורט בסעיף 78 לחוק הקרקעות העותומאני. סעיף זה קובע, כי כל התובע בעלות נדרש להוכיח עיבוד וחזקה למשך התקופה הקבועה בחוק. תקופת ההתיישנות היא בת עשר שנים, והכנסת האריכה אותה ל-15 שנה לגבי קרקעות שלא הוסדרו. רשות מקרקעי ישראל מטפלת בהסדר בקרקעות שלהלן:

  • קרקעות שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.

  • קרקעות של רשות הפיתוח​.

  • קרקעות של הקרן הקיימת לישראל​.

  • קרקעות בלתי מוקצות שייתבעו על ידי מדינת ישראל.

gov