הודעה בדבר רישום צווי עיקול

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והרשות לאכיפה ולגבייה פעלו לייעול מערכת רישום צווי עיקול, באופן המאפשר כיום עבודה בממשק מקוון המסנכרן בין המערכות הממוחשבות של שני הגופים.

 

עקרונות ניהול צווי עיקול ברשות מקרקעי ישראל  

רישום צווי עיקול חובת רישום צווי עיקול מוטלת על רמ"י, והיא נעשית בכפוף להסתייגויות המפורטות להלן, המהוות חלק בלתי נפרד מההודעה על רישום צו העיקול. כל עוד רשום צו העיקול במאגר הנתונים של הרשות​, נחסמות פעולות בנכס האמור, כגון רישום ראשוני והעברת זכויות, אם נדרשת חתימת רמ"י.

 • איתור נכסי החייב

כלל נכסי החייב מאותרים מתוך מאגר הנתונים של רמ"י, באמצעות מספר תעודת הזהות המצוין בצו העיקול. בצו עיקול על נכס מסוים נדרשים גם פרטי הנכס המסוים על פי צו העיקול, בנוסף למספר תעודת הזהות.        

 •  ​הודעה בדבר רישום או אי רישום צו עיקול 

באמצעות הממשק המקוון מודיעה רמ"י לרשות האכיפה והגביה על רישום או אי רישום צו העיקול, ומוסרת מידע לגבי הנכס מתוך מאגר הנתו​נים שלה. המידע כולל פרטי גוש וחלקה, שם הגו​רם​ המשכן​ או מידע אחר הרלוונטי לצו העיקול. המידע כולל הסתייגויות המפורטות להלן. 

הסתייגויות אפשריות  

 • רישום בלשכות רישום מקרקעין
  בהודעה בדבר רישום או אי רישום צו עיקול, רשות מקרקעי ישראל מעבירה מידע לגבי הנכס, מתוך מאגר הנתונים שלה. אולם למרות ייעול המערכת לרישום צווי עיקול, עדיין תיתכן חוסר התאמה בין מאגר הנתונים של הרשות לבין פנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין. לכן חלה חובה על הזוכה לבדוק אם הנכס רשום בלשכות רישום המקרקעין.

 • גורם משכן
  בהודעה בדבר רישום או אי רישום צו עיקול, מצוין שם הגורם המשכן או החברה המשכנת, אם קיימים. במקרה זה, חובה על הזוכה לבדוק את זכויות החייב אצל הגורם המשכן או אצל החברה המשכנת.

 • זכות קיימת במקרקעין
  תוקף צו העיקול תלוי בהתגבשותה של הזכו​ת במקרקעין. למשל, אם פג תוקפו של הסכם או חוזה, או אם בסופו של דבר לא התגבשה זכות במקרקעין האמורים, לא יהא לצו העיקול כל תוקף.

 • שטרות לרישום ראשוני
  עם מסירת שטרות חתומים לרישום ראשוני בלשכת רישום המקרקעין, מסתיים ניהול הנכס על ידי הרשות. אף על פי כן צו העיקול נרשם ברמ"י, תוך ציון ההסתייגות בהודעה. מטרת רישום זה היא מניעת חתימה נוספת על שטרות, אם תתבקש רמ"י לעשות כן. 

 

דוגמאות להודעות רשות מקרקעי ישראל  

gov