בעלות ורישום

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

חברות קבלניות סרבניות רישום

​​​​​​​​​​​הרשימה כוללת פרטי חברות קבלניות שלא השלימו רישום בית משותף בלשכת רישום המקרקעין ו/או רישום זכויות משתכנים בשני תיקי ​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)​ או יותר או בתיק אחד המתייחס ל-100 יחידות דיור ומעלה, ורמ"י הגישה נגדן תביעות משפטיות בתיקים אלה. 
החברות המוגדרות כ"סרבניות​ רישום" תורשינה להשתתף במכרזי רמ"י להקצאת קרקע רק בתנאי שתצרפנה להצעתן ערבות להשלמת המחויבות, שבגינה הוגדרו כ"סרבניות רישום". גם כאשר נרשם בית משותף בחלקה אחת או יותר מהחלקות המפורטות ברשימה, ההסרה ממאגר "סרבני הרישום" תבוצע רק עם השלמת רישום הבתים המשותפים בכל החלקות. 
* כדי לצפות ברשימה יש  לאפשר לדפדפן להציג חלונות קופצים (pop-ups). 

 
gov