העברת בעלות לפי רפורמה

​​​

 

כללי  

 • החלטת ​מועצת מקרקעי ישראל בנושא העברת הבעלות כמפורט בפרק משנה 5.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​ קובעת כי העברת הבעלות תתבצע בשני מסלולים: האחד – העברת הבעלות ללא ת​​מורה והשני – העברת הבעלות תמורת תשלום. העברת הבעלות היא זכות ולא חובה, והחוכר רשאי לבחור שלא לקבל את הבעלות בנכס גם אם העברת הבעלות הוצעה לו ללא תמורה. 

 • חוכר שנרשם כבעלים בנכס ​​בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או שקיבל מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) "איגרת זכאות לבעלות" אף כי טרם נרשמו זכויותיו בפועל, לא יידרש לפנות לרשות כדי לקבל את אישורה לבקשה להיתר לתוספת בנייה, פיצול מגרש, שינוי ייעוד ו/או ניצול ושימוש חורג, ולא יתבקש לשלם בגין הסכמת רמ"י להיתר מסוג זה.​

 • ככלל, חוכר העונה על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת המועצה ונמצא זכאי להעברת הבעלות ללא תמורה, יקבל הודעה מרמ"י, שבה תפורט זכאותו לבעלות ומסמכים נלווים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה המייתרים את הצורך בהסכמת הרשות בעת שינוי תכנוני. במסגרת ההודעה תינתן לחוכר אפשרות להתנגד להעברת הבעלות בנכס במשך 60 ימים מיום משלוח ההודעה. אם בתום תקופה זו לא התקבלה התנגדות החוכר, תפעל רמ"י להעברת הבעלות ולרישום החוכר כבעלים. ​

דרכים להעברת הבעלות  

 • העברת הבעלות ללא תמורה על ידי רמ"י נעשית באופן מרוכז, ללא תשלום וללא צורך בהגעה או בהגשת טפסים לרשות או ללשכת רישום המקרקעין. בעת הרישום תתווסף הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הגבלת העברת הזכויות לזר, כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), ה​תשע"א-2011.

 • חוכר הזכאי להעברת הבעלות בתמורה, רשאי להגיש לרמ"י.

 • חוכר הזכאי להעברת הבעלות בתמורה, רשאי להגיש לרמ"י טופס בקשה לרכישת הבעלות​ בצירוף המסמכים הנדרשים. לאחר התשלום יישלחו אליו שטרי מכר חתומים על ידי רמ"י לצורך רישום זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין או "איגרת זכאות לבעלות". 

 • בנוסף, באפשרותו של חוכר הזכאי להעברת הבעלות ללא תמורה, להגיש לרמ"י בקשה להעברת בעלות ללא תמורה באמצעות מילוי שטר מכר במקרקעי ישראל (ראו הנחיות לרישום​ מכר במקרקעי ישראל) ובצירוף נסח טאבו.
 • חוכר הזכאי להעברת הבעלות בתמורה, רשאי להגיש לרמ"י טופס בקשה לרכישת הבעלות​ בצירוף המסמכים הנדרשים​. לאחר התשלום יישלחו אליו שטרי מכר חתומים על ידי הרשות לצורך רישום זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין או "איגרת זכאות לבעלות". 
 • יובהר כי ביצוע הרישום בלשכת רישום המקרקעין הוא באחריות החוכר.​  

העברת בעלות בנכסי הקרן הקיימת לישראל  

 • ​​האמנה שבין מדינת י​שראל לקרן הקיימת לישראל (קק"ל), התשכ"ב-‎1961​ אינה מאפש​רת שינוי בבעלות מקרקעי קק"ל אלא בין היתר בדרך של חליפין, ולכן החלטת המועצה בנושא העברת הבעלות לא חלה על מקרקעי קק"ל. בהנהלת רמ"י הוחלט על הפעלת מדיניות אחידה בין חוכרי מדינה ורשות הפיתוח​ לבין חוכרי קק"ל, וחוכר בקרקע קק"ל זכאי להטבו​ת הגלומות בהעברת הבעלות, למעט רישום הבעלות על שמו.

 • העברת הבעלות על שם החוכר במקרקעי קק"ל​ כפופה לעריכת עסקת חליפין בין המדינה לקק"ל, שלאחריה ניתן יהיה לרשום את החוכר כבעלים לפי רפורמה במרשם המקרקעין. לא ניתן לבצע העברת בעלות באופן פרטני, ורמ"י פועלת לעריכ​ת עסקות לחילופי קרקעות בין המדינה לקק"ל, והחלה ברישום בעלות לפי הרפורמה באופן מרוכז על שם אלפי חוכרים במקרקעי קק"ל.​

קבצים להורדה

gov