הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מינהל מקרקעי ישראל הפך במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) - רשות ממשלתית חדשה. רפורמה זו היא מהרפורמות הגדולות ביותר שביצע גוף ממשלתי בשנים האחרונות. רמ"י החלה לפעול ב-1 במרס 2013. בראש רמ"י פועלת מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה. הרפורמה מבוססת על שני שינויים מרכזיים הש​לובים זה בזה:

 • שינוי ביחס לזכויות החוכרים, שמטרתו להביא לצמצום החיכוך בינם לבין רשות מקרקעי ישראל באמצעות הקניית בעלות לחוכר​​ים בנכסים למגורים ולתעסוקה בקרקע עירונית​.

 • שינוי פנים ארגוני מקיף.

 

מטרות הרפורמה  

 • ייעול המנגנונים הממשלתיים לניהול המקרקעין וקיצור הליכי תכנון.

 • הגדלת היצע הקרקעות המשווקות למגורים.

 • עידוד היוזמה הפרטית והמוניציפלית.

 • צמצום החיכוך עם החוכרים על ידי עידודם להעברת בעלות.

 • הורדת מחירי הקרקעות והדירות והגברת הצמיחה במשק.

 • שקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין.

שיפור השירות לאזרח  

במסגרת הרפורמה משופרים ומשודרגים כל העת השירותים הניתנים לאזרח בפלטפורמות השונות - בטלפון הקווי והסלולרי, באתר האינטרנט, בדואר, בפקס ובמסגרת קבלת קהל. כל זאת מתוך מחויבות ואחריות כלפי הלקוח, מקצועיות, אכפתיות, שקיפות ושיפור מתמיד.   

 • מוקד טלפוני - הרחבת פעילות המוקד הטלפוני ומתן מידע כללי ואישי מהיר במגוון רחב של נושאים, כולל בקשות להפקת עותקי מסמכים בדואר.

 • מוקד שירותים מהירים - במוקד השירותים המהיר​ים מתחייבים לתת מענה מהיר לפניות הלקוחות, תוך עמידה בלוחות זמנים לפי אמנת שירות (SLA).

 • שירות מסרונים - אפשרות לקבלת הודעות SMS בנוגע למכרזי מקרקעין ולתוצאותיהם.

 • שדרוג אתר רמ"י - באתר החדש של רמ"י יוצג כל המידע במקום אחד, כולל דפי מידע ותוכן, פרסומים, טפסים ושירותים מקוונים, מעקב אחר תוצאות מכרזים ופריסת מפת שיווק הקרקעות לשנים 2016-2015 בצורה חדשנית, אינטראקטיבית​​ ובהירה, כולל מפת נדל"ן עדכנית של ישראל לפי אזורים, שנים וגורמים משווקים.

 • קבלת קהל - הרשמה מהירה לתור באמצעות האתר והטלפון סלולרי (השירות ייושם בקרוב). ​

שיתופי פעולה  

​רמ"י חתמה על הסכמים אסטרטגיים לשיתופי פעולה עם רשויות שונות בארץ וכן לשיתופי פעולה​​ עם משרדי ממשלה וגופים נוספים לשם זירוז תכנון, שיווק ופינוי שטחים תפוסים. חתימת ההסכמים נועדה לאפשר את הרחבת מלאי הקרקעות המתוכננות והמוכנות לשיווק למגורים ולשימושים אחרים. שיתוף הפעולה חשוב להאצת הבנייה באזורי ביקוש, להורדת מחירי הדיור בישראל ולקידום תחבורה ציבורית, תוספת שטחי ציבור, תוספת שטחי תעסוקה ויחידות דיור חדשות במרכז העיר. 

הסכמי גג  

​משרד האוצר, משרד הבינוי ורמ"י חותמים עם רשויות מקומיות באזורי ביקוש על הסכמ​י גג, המבטיחים את מחויבות המדינה, משרדי הממשלה והרשות המקומית באזורי הביקוש עוד בטרם הוקמו השכונות החדשות, ואת התגייסות הרשות המקומית להוצאת היתרי בנייה בזמן קצוב ומהיר ממועד הגשת הבקשה, בהתאם לדין ולתב"ע.

יתרונות הסכמי הגג:

 • מבטיחים ליזמים היתרי בנייה תוך זמן קצוב וקצר.

 • מסייעים לשיווק מואץ ואפקטיבי של יחידות דיור.

 • מקצרים באופן דרמטי את משך פיתוח השכונות החדשות והקמתן.

 • מבטיחים מראש לוח זמנים מדויק לשיווק ולקידום כל שלב בפרויקט.

 • מבטיחים לרשות המקומית אמצעים וגיבוי ממשלתי להקמת שכונות ענק.

 • מבטיחים לאזרחי המדינה ששיווק הקרקעות יהפוך בזמן קצר לשכונות מגורים הנהנות מתשתיות מפותחות, ממוסדות חינוך, מפארקים ומנגישות תחבורתית.

הקניית בעלות  

​רמ"י פועלת להקניית בעלות בקרקע לבעלי נכסים למגורים בקרקע עירונית - המרת זכויות החוכר מחכירה לבעלות, כך שהחוכר יירשם כבעלים של הנכס. עד אוגוסט 2014 נרשמו בטאבו בבעלות 326,000 נכסים מתוך כ-1,057,000 נכסים.

היתרונות העיקריים של הקניית הבעלות

 • המרצת הפעילות הכלכלית במשק.

 • הקלה משמעותית על החוכרים, שלא יידרשו עוד לקבל את הסכמת רמ"י לביצוע פעולות או לשלם עבורן.

 • שחרור רמ"י ממטלות המוטלות עליה לצורך טיפול בחוכרים, כך שתוכל לבצע ביעילות את תפקידיה האחרים, כגון שיווק מקרקעין ושמירה על הקרקע.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים  

​במסגרת הרפורמה נקבע לרמ"י תפקיד של שמירה על קרקעות כמשאב לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים. בהחלטת הממשלה נקבע כי תוקם הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, שמטרותיה:

 • סיוע במימון השמירה והפיתוח הסביבתי.

 • טיפוח שטחים פתוחים מחוץ לשטחים עירוניים מובנים.

 • הקמת פארקים ואזורי נופש ופנאי.

פעילות בנוגע לקרקע חקלאית  

​במסגרת הרפורמה הוחלט על עידוד התיישבות כפרית בפריפריה, תוך תכנון מערכתי וניצול יעיל של הקרקע לקידום תשתיות מגורים, תעסוקה, חקלאות, תיירות, קהילה וסביבה, איוש נחלות, הגדרת שימושים חקלאיים לחקלאות מתקדמת ויישום חוזים לדורות.

פעולות להגברת השקיפות  

​במסגרת הרפורמה מושם דגש על מדיניות של שקיפות, בהתאם להצהרת ראש הממשלה בדבר מחויבות ממשלת ישראל לקידום עקרונות הממשל הפתוח, וכצעד משלים לקראת הצטרפות ממשלת ישראל ליוזמה בינלאומית לממשל פתוח על בסיס עקרונות השקיפות והדיווחיות, שיתוף הציבור, אחריותיות ויישום טכנולוגיות חדשניות. לצורך הגברת השקיפות במסגרת הרפורמה מתבצעות ברמ"י פעולות רבות ובהן: 

 • שיתוף הציבור בתהליכי גיבוש מדיניות והרחבת הדיון הציבורי בתהליכי קביעת מדיניות באמצעות פרסום החלטות הנהלת רמ"י שניתן לפרסמן, קבלת התייחסות הציבור אליהן, פרסום השיקולים שנדונו ועוד.

 • רכישת אמון הציבור במערכת הממשל באמצעות מניעת שחיתויות ומחדלים.

 • קיום ימי עיון לעורכי דין ולאנשי מקצוע נוספים.

 • מיפוי, ייעול ופישוט תהליכים ונהלים, תוך הסדרה והאחדה של פעולות.

 • פרסום מכרזי מקרקעין, דוחות שיווק, נתוני שמאות, סטטוס טיפול בעסקה, מצב רישום של כל דירה בארץ, מאגר שעבודים וחייבים, עמידה ביעדי ביצוע ועוד.

 • קיצור תהליכים ביורוקרטיים באמצעות שיפור השירות בכל הפלטפורמות, הרחבת השירותים המקוונים והטלפוניים, הנגשת המידע הכללי והאישי ועוד.

 • שימוש במידע הממשלתי, עיבודו מחדש ופיתוחו על ידי הציבור ולטובת הציבור במסגרת חוק חופש המידע.

קבצים להורדה