חוזים לדורות בהתיישבות

​​​​​​הודעה לציבור

רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של סעיפים 8.3 ו-8.4  בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​.

אגודות של קיבוצים ומושבים שיתופיים המעוניינים להצטרף להסדר, יגישו בקשה לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הם שייכים.

בעלי זכויות בנחלות במושבי עובדים, ובכפרים שיתופיים רשאים להגיש בקשת הצטרפות לכל אחד מן המסלולים הקבועים ​לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הם שייכים.

בעל זכויות בנחלה אשר ביצע אחת מהפעולות שלהלן: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מ 9.3.2019, יחד עם בקשת ההצטרפות.

בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס מתאים המפורסם באתר רשות מקרקעי ישראל, ותכלולנה את מלוא המסמכים הנדרשים להגשתן,, כמפורט באתר.

רשות מקרקעי ישראל תבדוק את המסמכים המוגשים, תבצע את ההצטרפות וההתחשבנות, כאמור, ותעדכן את בעל הזכויות במכתב עם סיומו של התהליך.

לשאלות כלליות ואו מידע אישי מהתיק ניתן לפנות למוקד הטלפוני : 03-9533333 / 5575*

 

כללי  

 • בעקבות ביצוע הרפורמה והקמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובשל מורכבות ההסדרים במגזר ההתיישבותי (מושבים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים) הוקם אגף חוזים לדורות, שמטרתו עיגון והסדרה של זכויות הח​וכ​רים במגזר ההתיישבותי בחוזי חכירה לדורות.

 • משטר הנחלות, כפי שעוגן בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות, אִפשר עד כה לבעל זכויות בנחלה במושב לבנות ללא תשלום יחידת דיור ראשונה עד 160 מ"ר, יחידת דיור שנייה לבן ממשיך עד 160 מ"ר ויחידת דיור שלישית לדור שלישי עד 55 מ"ר, הצמודה פיזית לאחת היחידות ומחייבת הוכחת קיומו של דור שלישי.

 • אגף חוזים לדורות בהתיישבו​ת פועל מאז הקמתו לגיבוש התורה המקצועית (ניסוח חוזים, נהלים, דפי מידע, טופסי בקשה, תצהירים, גיבוש עקרונות שומה ועוד), שיאפשרו את יישום  סעיפים 8.3 ו-8.4  בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​ בכל הקשור לחתימה על חוזי חכירה לדורות עם החוכרים במגזר ההתיישבותי.

תנאי הסף  

קידום החתימה על חוזי חכירה לדורות עם בעלי זכויות ועם אגודות המושבים, הקיבוצים והמושבים השיתופיים מותנה בעמידה בתנאי הסף הבאים:

 • הגדרת משבצת הקבע של היישוב באמצעות מפה.

 • תשלום כל החובות או הסדרתם.

 • הסדרת כל השימושים הקיימים במשבצות החקלאיות ו/או בחלקות א' של הנחלה או לחלופין חתימה על מתווה הסדרה.

 • התחייבות האגודה ל​כך שמספר יחידות הדיור ביישוב יהיה בהתאם לקבוע בתמ"א 35 על נספחיה.

 • במקרים שבהם הסוכנות היהודית היא צד לחוזה המשבצת, על האגודה לבקש לעבור לחוזה דו-צדדי.

 • הגשת כל מסמכי החובה בהתאם לנוהל הביצוע או לדף המידע ללקוח.

האפשרויות המוצעות לחוזי חכירה לדורות בהתיישבות  

חוזה חכירה לדורות עם קיבוץ שאינו מבצע שיוך דירות

חוזי חכירה לקיבוץ ולמושב שיתופי למי שהחליטו על שיוך לפני 27.3.2007

קביעת זכויות למגורים בחלקת מגורים לקיבוץ ולמושב שיתופי

רכישת זכויות למגורים על ידי האגודה בקיבוץ ובמושב שיתופי

חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה וליתרת המשבצת - מושבים וכפרים שיתופיים

חוזי חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה - מושבים וכפרים שיתופיים

הבהרות  

 • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 •  אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות​, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

gov