מידע לגופים המתוקצבים

​​​​​​​​​​​הנחיות הצבת שילוט   

עם סיום ביצוע כל פרויקט שתוקצב על ידי הקרן, יש להציב שלט בהתאם למפורט בחוברת התוכניות שלהלן: 

שילוט - הקרן לשטחים פתוחים - חוברת תוכניות

גרפיקה לשלט בגודל 180/60 

גרפיקה ​ל​של​ט בגודל 220/70 

טרם הצבת השלט יש לתאם עם הקרן את גודל השלט ומיקום התקנתו בהתאם לאופי הפרויקט.
השלט יוצג במקום בולט בכניסה למתחם הפרויקט ויותקן באופן בטיחותי.
הזמנת השלט, הצבתו ומימונו הם באחריות הגוף מקבל הסיוע. 

הגוף מקבל הסיוע יוודא קבלת כל האישורים הנדרשים להצבת השילוט בהתאם לכל דין, לרבות אישור בכתב ממהנדס קונסטרוקטור על יציבות, תקינות ובטיחות השלטים, ויישא באחריות המלאה בכל הנוגע להצבת שילוט הקרן במתחם הפרויקט, כאמור בחוזה ההתקשרות שלו עם הקרן-רמ"י, לרבות נשיאה באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק (לגוף ו/או לרכוש), הפסד, הוצאה ועלות שיגרמו לקרן-רמ"י או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הגוף מקבל הסיוע ו/או מטעמו (לרבות כתוצאה מתביעה נגד הקרן-רמ"י), מחמת מעשה או מחדל, אסון, תקלה, או כל סיבה אחרת, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין, מהצבת השילוט, ולפיצוי ו/או שיפוי הקרן-רמ"י בהתאם בגין האמור.

 
gov