הסדרת הפרות במגזר החקלאי

הסבר  

​לצורך אכיפת חוזים והסדרת הפרות במגזר החקלאי, רשות מקרקעי ישראל קבעה מסלול הסדרה בהסכמה הכולל הטבות מסוימות, ומחייב עמידה בתנאי המסלול ובלוחות הזמנים הקבועים בו. כנגד מפר אשר לא יסדיר את ההפרה תפעל רמ"י במסלול אכיפה שלא בהסכמה.

מסלול הסדרה בהסכמה  

 • ​חתימה על תצהיר המפרט את ההפרות השונות, היקפי השטח ותקופת השימוש, ואת החלטת המפר אם להפסיק את השימוש או לערוך עסקה לגביו (במידה וניתן לערוך עסקה בהתאם לנוהלי רמ"י).

 • לאגודת יישוב חקלאי – חתימה על מתווה הסדרה מול האגודה בו יפורטו ביחס לכל אחד מהשימושים שאינם מורשים המצויים בתחום המשבצת: מהות השימוש, היקפי השטח והבינוי, תקופת השימוש, דמי השימוש (או אומדן דמי השימוש) ומסלול ההסדרה (עסקה, הפסקה, הסרה). האגודה תתחייב להפסיק את השימושים או להסדירם במועד בהתאם למתווה שיקבע.

 • דמי השימוש יהיו לתקופה של עד שבע שנים אחורה ממועד מכתב ההתראה.

 • על שיעור התשלום בעד דמי השימוש יינתנו הנחות אזורי עדיפות לאומית (ובלבד שחלות הנחות אזור בהתאם להחלטות המועצה), כמו כן לא יחולו שיעורי התשלום הקבועים עקב הפרה. 

 • עריכת עסקה בהתאם לנוהלי רמ"י או הפסקת/הסרת ההפרות.

 • במקרה של אי עמידה בתנאים ובלוחות הזמנים של מסלול הסדרה בהסכמה, רמ"י תפעל בהתאם למסלול אכיפה שלא בהסכמה. 


 

מסלול אכיפה שלא בהסכמה  

 • במקרה של אי עמידה בתנאים ובלוחות הזמנים של מסלול הסדרה בהסכמה, רמ"י תגיש תביעה משפטית כנגד המפר להפסקת ההפרות ולתשלום דמי שימוש מלאים.

 • השומה לצורך חישוב דמי השימוש תכלול רווח יזמי.

 • שיעור דמי השימוש השנתיים יהיה 6% מערך הקרקע, ללא הנחות אזורי עדיפות לאומית.

 • דמי השימוש ייגבו בגין כל תקופת השימוש. 


 

הבהרות  

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירורים ולקבלת כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש ניתן לפנות לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העסקה.


 

מידע נוסף  

gov