שיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי סימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

הסבר  

 1. ​מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו.
 2. סימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מאפשר ביצוע שיוך מגרש /יח"ד לחברים בקיבוץ ובמושב​ השיתופי על פי התנאים הקבועים בו. 
  בנוסף מאפשר סימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שיוך על פי הוראות מעבר המפורטות בה, למי שקיבל החלטה לבצע או ביצע בפועל שיוך על פי  החלטות מועצת מקרקעי ישראל  692 ו- 751, ובתנאי שהק​יבוץ או המושב השיתופי קיבלו החלטה לשיוך לפני ה- 27.03.2007 (המועד הקובע) והחלטתם אושרה על ידי ועדת הפרוגראמות של הרשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות.
 3. בסימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל נקבעו תנאי סף להצטרפות להסדר הקבוע בה, כמפורט בנוהל ביצוע 38.03B בנושא שיוך דירות בקיבוץ או במושב השיתופי.
  עסקות השיוך יתבצעו לפי השלבים שלהלן:
 • עריכת עסקה עם האגודה על חלקת המגורים​ הכוללת (ראו שלב א' בנוהל 38.03B).

 • עריכת עסקות פרטניות עם משפחת החברים באגודה, יורשיהם ויורשי חברים זכאים לפי 751/692 ועם משפחת חברים חדשה (ראו שלב ב' בנוהל 38.03B​).

 • עריכת עסקת הרשאת שימוש למגורים ליח"ד הבנויות שטרם שוייכו (ראו שלב ג' בנוהל 38.03B​)

       - יח"ד רגילות שטרם שוייכו

       - יח"ד קטנות עד 55 מ"ר שלא מיועדות לשיוך : הרשאת שימוש או חכירה ל-49 שנים​

 • ​​עריכת עסקה זמנית לגבי שטחי הציבור, שטחי התעסוקה ויתרת השטח למגורים שלא מומשו (ראו שלב ד' בנוהל 38.03B​). 
 • עריכת עסקה לתיקון או חתימה על חוזה חכירה/חוזה משבצת, כך שתוגדר בו מחדש הזכות למגורים (ראו שלב ה' בנוהל 38.03B​​). ​

הגשת הבקשה  

 • הבקשה תוגש על ידי האגודה בלבד.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל, מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס ה​בקשה,לאגף חוזים/למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה תשלח הודעה בכתב.

 • ייתכן כי במהלך הטיפול בבקשה תדרש על ידי רשות מקרקעי ישראל להמציא מסמכים נוספים, לצורך השלמת הטיפול.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • במידה וקיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רשות מקרקעי ישראל, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף  

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל:  ​

 • פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע:

           סימן א' – הנחות אזור
           סימן ב' – הנחות בהקצאות קרקע לחיילי מילואים​

 • פרק 4.7 – מכרז לדיור בהישג יד – מחיר למשתכן

 • פרק 4.20 סימן א' : תוקף שומות

 • ​פרק 8.4 – החכרה לדורות לקיבוצים:

           סימן ד' : עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים – שיוך דירות

           סימן ו' : הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת הקיבוץ


 

נוהל מס' 38.03B בנושא שיוך דירות בקיבוץ או במושב השיתופי לפי סימן ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​

קבצים להורדה

gov