בקשה לרכישת זכויות למגורים בחלקת המגורים של נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

הסבר  

פרק 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: פרק 8.3 סימן ז') נועד לאפשר לבעלי הזכויות בנחלות במושבים​ ובכפרים שיתופיים לעגן את זכויותיהם בחלקת המגורים​ על ידי הצטרפות להסדר הקבוע בפרק 8.3 סימן ז'.

עיגון הזכויות יתבצע באמצעות חתימה עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה (וחלקות ב', כולן או חלקן, אם הוחלט באסיפה הכללית להחכירן או להחכיר חלק מהן ישירות לחוכר), או על חוזה לנחלה בודדת​ ועל תוספת לחוזה, המפרט את הזכויות שנרכשו בהתאם למסלולי התשלום המפורטים בסעיף 1.5.2.10 בנוהל 38.04B – "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים".

ההצטרפות להסדר הקבוע תקנה את הזכויות הבאות:

 • לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות בדבר השבת הקרקע לרמ"י בעת שינוי ייעודה. 

 • תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו כהגדרתו בהחלטה. במסלול תשלום דמי רכישה הבנייה למגורים לא תוגבל לקרוב בלבד וניתן אף להשכירה, למעט יחידת דיור אחת שתשמש את בעלי הזכויות בנחלה.

 • ניתן לפצל מגרש או מגרשים ולבנות מבני מגורים בהתאם לבחירת החוכר, בכפוף לקיומה של תוכנית​ תקפה, בהתאם למסלול התשלום שנבחר על ידי החוכר.

תנאים להצטרפות להסדר:

 • חלקה א' של הנחלה רשומה ברשם המקרקעין בשלמות, כיחידת רישום נפרדת.

 • במקרה של היעדר רישום – החוכרים ימציאו לרמ"י הזמנת ביצוע תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין, החוכרים ימציאו לרמ"י אישור על קיומו של הליך להכנה ולרישום תצ"ר לכל הנחלות במושב. 

 • כל השימושים בחלקה א' של הנחלה ובחלקה ב', אם הם מיוחסים לחוכרים – מוסדרים. 

 • הסדרת חובות דמי חכירה או דמי שימוש, אם קיימים. 

 • לא הוגשה תביעת בעלות או תביעה להכרה בזכויות היסטוריות על ידי האגודה או על ידי חבריה, גם אם שמם של החוכרים אינו מופיע ברשימת התובעים.

הגשת הבקשה  

 • ​הבקשה תוגש על ידי בעלי הזכויות בנחלה.

 • הטיפול בבקשה על ידי הרשות מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי הרלוונטי. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונים. אחרת, הבקשה תוחזר לפונים בלוויית כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • ייתכן כי במהלך הטיפול בבקשה תידרשו על ידי הרשות להמציא מסמכים נוספים לצורך השלמת הטיפול.

 • ניתן לברר את כתובת היחידה המקצועית המטפלת בבקשה באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).  

הבהרות  

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי נגד הרשות.
 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.
 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר, במועד שייקבע על ידי הרשות הוא תנאי להשלמת העסקה.
 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה. 

מידע נוסף  

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: ​

 • פרק 8.3 החכרה לדורות למושבים - סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה

 • פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע - סימן א': הנחות אזור

 • פרק 8.18 – שינוי יעוד בקרקע חקלאית – הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות, כללים לקביעת פיצוי- סימן ב': קרקע ששונה יעודה למטרת מגורים או תעסוקה​​

נוהל מס' B38.04​ – קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים.

קבצים להורדה

gov