המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים

הסבר  

​אגודות חקלאיות רבות טרם איישו את סך הנחלות הנכללות בתחום המשבצת החקלאית בהתאם לתקן מספר הנחלות המאושר (להלן: נחלות פנויות).

פרק 8.3 (סימנים ח' וט') ופרק 8.5 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מאפשרים שיווק הנחלות הפנויות בשתי דרכים:

א. שיווק הנחלות הפנויות ביישובי הנגב והגליל - כמפורט  בנוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת" מס' 37.03B.

ב. המרת הנחלות הפנויות למגרשי מגורים – כמפורט בנוהל "המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" 37.06B.

רמ"י הודיעה לאגודות באמצעות מכתב את הכללים להמרת הנחלות הפנויות למגרשי מגורים.

באחריות האגודה ובמימונה להכין תוכנית למגרשי מגורים במקום זכויות המגורים בנחלות הפנויות, בתיאום עם מחלקת התכנון ברמ"י, ולהעביר את רשימת מומלצי האגודה לרמ"י לצורך הקצאת המגרשים עד לתאריך  31.12.2020.

לאחר השלמת ההליך התכנוני וקביעת תקן משבצת חדש כמפורט בנוהל 37.06B, האגודה תחתום על חוזה משבצת מתוקן וחוזה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר (בהתאם לצורך) עם רמ"י.

לאחר שיווק כלל מגרשי המגורים, האגודה תהיה זכאית לקבלת תמריץ, כמפורט בנוהל 37.06B.​

הבהרות  

  • ​אין במידע האמור משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

מידע נוסף  

פרק 8.3 –  החכרה לדורות למושבים: 

סימן ט' - ביטול נחלות שאינן מאוישות.  

פרק 8.5 – המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים במושבים.

פרק  8.6 – בנייה למגורים בהרחבה קהילתית במושב או בקיבוץ:  

סימן ב' - פיתוח ושדרוג תשתיות.

סימן ד' - דמי החכירה, קיבולת הבנייה ותקופת החכירה. 

סימן ה' - בנייה מרוכזת​.      

gov