תוספת בנייה במגזר החקלאי – מגורים ומבנים חקלאיים בנחלה במושב

הסבר  

1. בעלי זכויות בנחלה רשאים להקים מבנה חדש או לבנות תוספת למבנה קיים למטרות מגורים או חקלאות כמפורט להלן. 

2. המבנים הבאים יאושרו על ידי רמ"י ללא תשלום:

א. יחידת דיור לצורך מגורי בעלי הזכויות בנחלה בהיקף שטח של עד 160 מ"ר.

ב. יחידת דיור שנייה לצורך מגורי דור המשך בהיקף שטח של עד 160 מ"ר.

ג. יחידת דיור שלישית לצורך מגורי דור שלישי בהיקף שטח של עד 55 מ"ר, בכפוף לכך שבנחלה מתגוררים בפועל שלושה דורות.

ד. בעלי זכויות בנחלה, שרכשו היקף זכויות בניה של 375 מ"ר בחלקת המגורים תמורת 3.75% מערך הקרקע, רשאים לממש זכויות אלו ללא תשלום נוסף.

ה. בעלי זכויות בנחלה, שרכשו את מלוא הזכויות התקפות והפוטנציאליות לבנייה נמוכה בחלקת המגורים תמורת 33% מערך הקרקע, רשאים לממש זכויות אלו ללא תשלום נוסף.

ו. תוספת ממ"ד בשטח של עד 20 מ"ר למבנה מגורים קיים.

ז. מבנה חקלאי חדש או תוספת למבנה חקלאי קיים, בכפוף לאישור משרד החקלאות.

3. ניתן לרכוש זכויות בנייה נוספות למגורים בנחלה בשלושה מסלולים שונים: 

א. רכישת היקף זכויות בנייה של 375 מ"ר בחלקת המגורים תמורת 3.75% מערך הקרקע, כמפורט בנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים".

ב. רכישת מלוא הזכויות התקפות והפוטנציאליות לבנייה נמוכה תמורת 33% מערך הקרקע, כמפורט בנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים".

ג. רכישת זכויות הבנייה המבוקשות בלבד תמורת דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% משווי זכויות הבנייה (אם שולם היטל השבחה, שיעור התשלום יופחת), כמפורט בנוהל 37.15B "תוספת בנייה במגזר החקלאי – מגורים ומבנים חקלאיים בנחלה במושב". 

4. הנחות אזורי עדיפות לאומית יחולו כמפורט בנהלים האמורים לעיל.

5. אישור רמ"י לתוספת הבנייה מותנה בקיום תב"ע תקפה המאפשרת את ביצועה, בהיעדר שימושים שאינם מורשים על ידי רמ"י ובעמידה בתנאי החלטות המועצה, נוהלי רמ"י והוראות חוזה המשבצת ו/או החוזה הפרטני שנחתם עם בעלי הזכויות בנחלה.

6. באפשרותכם להיעזר במחשבון דמי היתר ולבצע סימולציות על מנת לקבל אומדן לסכום דמי ההיתר. האומדן אינו סופי, וסכום דמי ההיתר לתשלום יימסר על ידי רשות מקרקעי ישראל רק לאחר הגשת בקשה מלאה להיתר.

הגשת בקשה  

 • הבקשה תוגש על ידי בעלי הזכויות בנחלה או מיופה כוחם.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה, כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצא הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה תישלח הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).


 

הבהרות  

 • אין במידע שבדף מידע זה משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל - הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רשות מקרקעי ישראל, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העסקה.


 

מידע נוסף  

פרק 4.2 - הנחות בהקצאת קרקע

- סימן א':  הנחות אזור

פרק 5.5 - תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש

פרק 8.3 – החכרה לדורות למושבים 

- סימן ו': בנייה למגורים במושבים ומושבות

- סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה

gov