אודות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
  טבלת ערכים לחישוב דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות ושטחי עיבוד | 03/01/2018

  ​​​​​​טבלה זו מעדכנת את טבלת הערכים המוצגת בהחלטת מועצה מס' 534 ​בדבר חישוב דמי הסכמה בעת העברת זכויות.​

  להרחבה
  פרסום הפקדת תוכנית מתאר מקומית מספר 101-0051854 | 28/02/2016

  סיכום פרטי תוכנית המתאר:

  השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם

  ירושלים, שד' גולדה מאיר פינת רח' הרטום, ושד' גולדה מאיר בכניסה מס' 3 להר חוצבים.

  מטרת התוכנית

  הקמת שלושה מבנים עבור תעשייה עתירת ידע, תוך הסדרת ייעודי הקרקע ובהתאמה, הסדרת מערך התנועה והקמת מנהרה חדשה וחניון תת קרקעי.

  עיקרי הוראות התוכנית

  א. שינויים במערך ייעודי קרקע באזור כמפורט להלן: שינוי יעוד שטח משטח ציבורי פתוח, שטח לדרך, שטח למסוף אוטובוסים ושטח שמורת טבע לאזור תעשייה עתירת ידע, שצ"פ, ודרך מוצעת.

  ב. קביעת הוראות בגין מנהרה/מעבר תת קרקעי.

  ג. שינוי מערך תנועה.

  ד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.

  ה. קביעת הוראות גובה הבנייה המרבי (כ-40 מ'), מספר הקומות המרבי מעל למפלס הכניסה הקובעת (8 קומות), גובה מעקה עליון אבסולוטי מחייב, קווי הבינוי המרביים ומפלסי הקרקע הסופיים.

  ו. קביעת הוראות בדבר שטחי בניה 93,884 מ"ר מתוכם עבור תעשייה עתירת ידע 37,325 מ''ר עיקרי, 10,045 מ"ר שירות ו-37,200 מ"ר חניה, עבור מסחר 2,314 מ''ר, וכן קביעת שטחים עבור חניון ציבורי 7,000 מ''ר עיקרי.

  ז. קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים ומגבלות לשימושים תעשייתיים, כמו-כן קביעת השימושים המותרים בכל מגרש ומגרש.

  ח. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים ומגרשי התעשייה.

  ט. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.

  י. קביעת הוראות לחלוקה מחדש.

  יא. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה, סטיו וחזית מסחרית.

  יב. קביעת הוראות בגין דרך ביטול.

  יג. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה/עקירה.

  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסום ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים, 9101301, טל' 02-6290263.

  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים, טל' 02-6296811 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989.

  להרחבה
gov