אודות

אודות
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) הפך במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) - רשות ממשלתית חדשה, לאחר שבשנת 2009 עבר תיקון מס' 7 בחוק רשות​​ מקרקעי ​ישראל, תשכ"ט-1960. ​רשות מקרקעי ישראל החלה לפעול ב-1 במרץ 2013, לאחר ​​שהושלם הסכם העבודה עם העובדים. 

בראש רמ"י פועלת מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה. בראש המועצה עומד כיום שר הבינוי והשיכון, וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל). רמ"י מבצעת את המדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל. 

מטרותיה של רשות מקרקעי ישראל 

 • ניהול מקרקעי ישראל כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.

 • השארת עתודות קרקע מספיקות לצורכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד, תוך איזון ראוי בין צורכי פיתוח ושיווק קרקע לבין צורכי שמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור.

 • שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל.

 • קידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין.

תפקידיה של רשות מקרקעי ישראל  

 • הקצאת קרקעות למטרות מגורים, דיור בר השגה, דיור ציבורי, תעסוקה, שטחים פתוחים ומטרות אחרות, במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים.

 • מתן שירותים לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ככל הנדרש, לצורך ניהול זכויותיהם או מימושן.

 • שמירה על קרקעות כמשאב לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.

 • יישום הרפורמה במקרקעי ישראל והקניית הבעלות בנכסים עירוניים מהוונים לחוכריהם.

 • קידום רישום הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין.

 • רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל דין, לרבות למטרות סביבתיות.

 • ביצוע מדיניות המקרקעין שקובעת מועצת מקרקעי ישראל וכל תפקיד אחר הנוגע לניהול מקרקעי ישראל, המוטל עליה לפי כל דין או לפי החלטת הממשלה.

מבנה רשות מקרקעי ישראל  

בראש רמ"י עומד מנהל הרשות הממונה על ידי ראש הממשלה והשרים לתקופת כהונה בת חמש שנים. מנהל הרשות כפוף ישירות לשר הבינוי והשיכון, ועובדי הרשות הם עובדי מדינה.

 

 הודעות ועדכונים

 

 

gov