דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il הסברים ונהליםמילון מונחים      

אזורי מגורים א', ב', ג'
אזורי מגורים שונים המסווגים בהתאם לתוכנית בניין ערים (תב"ע) מאושרת.

אינשאט
מחוברים הרשומים בנפרד מהקרקע.

בית טורי
מספר יחידות מגורים בעלות קומה אחת או יותר, המחוברות בצורה אופקית זו לזו ומהוות מבנה אחד.

בנייה ירוקה
גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בתים, משלב התכנון המוקדם ועד לשלב המגורים.
מטרתה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים
מתכלים ובאיכות הסביבה. בבנייה ירוקה נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים
ובתכנון המאפשר חיסכון מרבי באנרגיה.

בניה נמוכה
מקרקעין מבונים בבניה צמודת קרקע וכל מקרקעין מבונים
למגורים שאינם בניה רוויה (הכוונה לבתים בודדים, וילות, קוטג'ים, בתים
דו משפחתיים או ארבע משפחתיים, צמודי קרקע וכיו"ב).

בניה רוויה
בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף על
פי חוק המקרקעין התשכ"ט ‎1969, בן שתי קומות ומעלה ואשר יש בו
ארבע יחידות דיור לפחות, כאשר בכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

בעל זכויות
בעל זכויות חכירה (חוכר), שכירות או הרשאה לשימוש בקרקע, או
בעל זכות אחרת במקרקעין.

גוף ציבורי
משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף הממלא
תפקידים ציבוריים על פי דין.

גורם משכן (חברה משכנת)
גוף המאכלס/המשכן את הבניין והמלווה את החוכר
ממועד רכישת זכות החכירה דרך הפנייתו לרשות עד לרישום החכירה
בלשכת מרשם המקרקעין.

דירקטור
דירקטור מטעם המדינה בחברה אשר מונה לתפקיד זה ע"י שר כפי
הקבוע בחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975.

דמי היתר
הסכום שעל החוכר לשלם לרשות כתנאי למימוש זכויות בקרקע,
שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי הרשות.

דמי הסכמה
תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.  

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)
סכום חד פעמי השווה לחלק מערך  הקרקע,
ששילם החוכר לרשות (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה.

דמי חכירה שנתיים (דח"ש)
תשלום שמשלם החוכר לרשות מדי שנה בשנה,
במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

היוון דמי חכירה שנתיים
סך התשלומים העתידיים לרשות, עבור תקופת החכירה  
או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש.

היטל השבחה
תשלום לרשות המקומית בעבור עליית שווי המקרקעין בעקבות  
אישור תכנית מפורטת או שינוי בתכנית הקיימת. גובה היטל ההשבחה נקבע
למחצית מערך ההשבחה, כלומר, חצי מההפרש בין שווי המקרקעין בשימוש החדש
לבין שוויו בשימוש הקודם.

הסכם הרשאה
הסכם המייעד קרקע לשימוש זמני ולמטרה שהרשות אישרה ושניתן
לביטול לפי צרכי הרשות.

הסכם פיתוח (חוזה פיתוח)
הסכם המייעד קרקע לבנייה במטרה ובתנאים שהרשות  
אישרה. בהתקיים תנאיו, זכאי היזם להתקשר עם הרשות בחוזה חכירה.

העברת זכות החכירה
העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או  
הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

ועדת תכנון (רשות סטטוטורית)
לפי משמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה ‎1965.

חברה ממשלתית
חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות
למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית,
בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית אחרת.

חברה ממשלתית עירונית
חברה המשותפת למדינה ולרשות מקומית כך שבמחצית
זכויותיה מחזיקה המדינה ואילו ברבע,לפחות, מחזיקה רשות מקומית, או חברה
שבשליטת הרשות המקומית.

חברה מעורבת
חברה שאיננה חברה ממשלתית אשר מחצית או פחות מכח ההצבעה
באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה.

חוזה חכירה (הסכם חכירה)
הרוכש דירה, בית, חנות, בית מלאכה או כל נכס אחר על  אדמות המנוהלות על ידי הרשות חותם
על חוזה חכירה עם הרשות. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) אך הבעלות
על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

חוכר
בעל זכות החכירה בתוקף חוזה בר תוקף עם הרשות.

טאבו
האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים – הגוף הרושם את נכסי הנדל"ן בפנקסי
המקרקעין ונותן לרישום תוקף חוקי.  

יובל חכירה בקרקע עירונית
מועד סיום 49 שנים של תקופת החכירה המקורית.
קביעת "יובל" החכירה לתקופה של ‎49 שנים מבוססת על האמור בספר ויקרא פרק
כה' פסוקים ח-י"ג.

יזם
אדם, תאגיד, חברה או כל גוף משפטי אחר איתו מנהלת הרשות משא ומתן  
להקצאת שטח או להרשאה לשימוש בשטח וכן כל אחד מאלה שחתם על הסכם פיתוח
עם הרשות.

מבנן
קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף, התחום בין רחובות וכבישים.

מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על פי חוק מינהל מקרקעי  
ישראל תש"ך - ‎1960. המועצה קובעת את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו
מקרקעי ישראל והיא המפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת את
תקציבה.

מושע
בעלות משותפת במקרקעין.

מינהל
מינהל מקרקעי ישראל.

מכרז מצומצם (סגור)
מכרז בדרך של פנייה, בכתב, למספר מוגבל של מציעים.

מכרז פומבי (פתוח)
מכרז המתפרסם בעיתונות ואינו מוגבל למספר מסויים של מציעים.

מקרקעי יעוד
כהגדרתם בסעיף 107 בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.
מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור ובהם:
(1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
(2) נהרות, נחלים, תעלות וגדותיהם.
(3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
(4) נמלי תעופה.
(5) סוגים נוספים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד.

מקרקעי ישראל:
שטחה של מדינת ישראל כ-‎22 מיליון דונם.  
כ-‎93% משטח זה הם מקרקעי ישראל, דהיינו מקרקעין בבעלות מדינת ישראל,
קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.

מקרקעין
קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע.

מרקם עירוני  
אזור תכנון שאליו מכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע, וכולל את הבטחת התשתיות הדרושות.
הפיתוח ברובו עירוני, קומפקטי, מושתת על יתרונות הגודל, תוך הבטחת שטחים פתוחים עירוניים
ובין-עירוניים לצורכי ציבור ושמירה על מסדרונות לתשתיות לטווח ארוך.

משכנתא
משכנתא משמשת כערבות להבטחת החזר הלוואה.
במקרה שהלווה אינו פורע את חובו, ההלוואה יכולה להפרע על ידי מימוש הנכס הממושכן.
משכנתא היא משכון על מקרקעין, הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (מלווה עשוי להיות בנק,
חברת ביטוח או גורם אחר). כל זמן שהנכס לא רשום בטאבו, הרשות נותנת התחייבות לרישום
הערת אזהרה בעת רישום הנכס בטאבו.

משק עזר
קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר,
הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי ובלבד שהקרקע אינה מהווה נחלה
כהגדרתה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
 
נחלה
קרקע חקלאית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן  
באגודה חקלאית שיתופית או מחוצה לו. נמסרה לצורך פרנסת ומגורי מתיישב ומהווה
יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל
התכנון שליד משרד החקלאות, ואשר הוחכרה לו בתנאים הנהוגים במינהל לגבי נחלות.

נכס
מקרקעין שבניהול המינהל: בבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל.

עסקה
כל פעולה או התחייבות כלשהי: הסכם רכישה, הסכם מכר, הסכם חליפין,
הסכם חכירה, הסכם פיצויים בקרקע או בכסף, הסכם שכירות, הסכם פיתוח,
הסכמי הרשאה, זכות הנאה, התחייבויות למשכנתאות, אופציות, הקפאות,
זכויות קדימה, הערות אזהרה וכל אזהרות והתחייבויות אחרות שיש בהם
קביעת כל זכות בנכסים, שנוצרו לפי מסמך בכתב.

פיצול מגרש
הינו חלוקה של שטח המגרש לשני מגרשים או יותר לפי תב"ע, כאשר  
לפחות אחד המגרשים שנוצרו מהפיצול מבונה וממשיך לשמש למטרה המקורית.

פרצלציה
פרצלציה הנה חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה המופיעה בתכנית בנין עיר (תב"ע)
לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).
תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מאושר ומבוקר
ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י).

צו בית משותף
צו זה הוא אמצעי לחלוקת קרקע לתת חלקות (דירות).
מבנה שיש בו שתי יחידות ויותר יירשם כבית משותף.

קולונדה / ארקדה
מעבר המקורה ברצף של קשתות או קמרונות הנתמכים בעמודים.

קרוב
לענין העברת זכויות במגורים- בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או, גרוש/ה
במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג,
מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.

רשות
רשות מקרקעי ישראל.

רשות הפיתוח (ר"פ)
גוף ממשלתי שהוקם על פי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים) תש"י – 1950.
יועד לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת העצמאות
ואת הקרקעות שהופקעו עפ"י חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים) תשי"ג – 1953.
רשות מקרקעי ישראל מנהלת את מקרקעי רשות הפיתוח מקרקעי קק"ל ומקרקעי מדינה.

רשות מקומית
אחת או יותר מהרשויות הבאות: עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.

שטח מוסדר
שטח שהופעלו לגביו הליכי הסדר מקרקעין על פי חוק. בסיום התהליך מתקבלת
מפת גוש עם חלקות שנמדדו במדויק ולכל חלקה ישנו רישום בעלות סופי בספרי המקרקעין.

שטח לא מוסדר
ראו לעיל "שטח מוסדר". שטחים לא מוסדרים רשומים במרשם המקרקעין,
אלא שמרשם זה טרם עבר את תהליך ההסדר, ועל כן אינו מדוייק דיו.

שטחי עיבוד
שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות לתקופה העולה על חמש  
שנים.

שינוי בניצול אחוזי הבנייה במגרש
שינוי באחוזי הניצול פירושו תוספת אחוזי  ניצול על אלו המאושרים על פי תכנית בנין
העיר במסגרת היעוד הקיים.

שינוי ייעוד המגרש
שינוי ייעוד משמעותו - שינוי מטרת החכירה המקורית,  
למשל: הקמת מבנה תעשייה או בית מלון במקום בית מגורים.

שינוי ניצול/יעוד
"עסקת שינוי יעוד וניצול הינה": הגדלת זכויות בנייה שאינה בגדר "תוספת בנייה".
בתעסוקה: בעקבות מימוש העסקה יוגדלו אחוזי הבנייה למעלה מפי שניים
מאחוזי הבניה הכוללים הקיימים.
"שינוי ניצול": הגדלת זכויות בנייה מעבר למה שמקנה חוזה החכירה הקיים.
(בנוגע להגדלת זכויות במסגרת החוזה הקיים ראו הגדרת "תוספת בניה" להלן).
"שינוי יעוד": שינוי יעוד המקרקעין ממה שמוגדר בחוזה החכירה ליעוד אחר
עפ"י תב"ע תקפה.

שצ"פ
ראשי תיבות של שטח ציבורי פתוח.

שפ"פ
ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח.

תוספת בנייה
תוספת שטח בנייה למבנה קיים, המשמשת למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת,
ובלבד שיתקיימו  התנאים הבאים:
א. בבניה צמודת קרקע למגורים- לא תתוסף , בעקבות מימוש תוספת הבניה,
יותר מיחידה אחת.
ב. בתעסוקה-תעשייה, משרדים, מסחר ומלונאות-תוספת הבנייה תהא
במסגרת הרחבת המבנה הקיים, ובעקבות מימושה לא יגדלו אחוזי
הבנייה במגרש למעלה מפי שניים.
(ראו החלטת מועצה 1245).

תב"ע
ראשי תיבות של תוכנית בניין ערים. 
לפי משמעותה בחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‎1965.
זוהי תוכנית מפורטת שממנה ניתן להפיק היתר בנייה, והיא כוללת:
(1) פירוט ייעודי הקרקע.
(2) חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם.
(3) קווי בניין, מספר הקומות בבניינים או גובה הבניינים.
(4) שטחים המותרים לבנייה.

 


 
 
 
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש