דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.ilמקרקעין - מידע ושירות מכרזי מקרקעין פרסום      
    ( מכרז 2 מתוך 2 מכרזים שנשלפו ) פרסום מכרזי מקרקעין
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
  :סוג מכרז 344/2016/צפ :נתוני מכרז
  :שכונה  נחף :ישוב
 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך :יעוד
מסמכי המכרז
פרסום בערבית
חוברת המכרז צפיה והורדה ללא תשלום
מפות
סבסוד בהעברת זכויות
מכתב קיזוז תאגיד

להלן פרסומים/הודעות הבהרה למכרז
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש

 

 

************************** עדכון מתאריך 14/05/2017 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                                    משרד הבינוי  והשיכון     מרחב צפון                                                                                                                 מחוז גליל

 

בניה עצמית בשכונה המזרחית

בכפר נחף

 (34  מגרשים לבניית 115  יח"ד)

הרשמה והגרלה – לבני מקום

חסרי  דיור

מכרז מס' צפ/344/2016     

 

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת כי בהתאם לאמור בחוברת המכרז, הועלה לאתר מכתב הקיזוז מאת תאגיד המים והביוב "מי גליל".

המכתב מצורף תחת "נספחים (להמחשה בלבד)".

ביתר פרטי המכרז אין כל שינוי.

 

 

 

 

************************** עדכון מתאריך 30/03/2017 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                                 משרד הבינוי והשיכון

 

מודעת הבהרה

 

צפ/217/2016

צפ/221/2016

צפ/238/2016

צפ/240/2016

צפ/232/2016

צפ/220/2016

צפ/261/2016

צפ/344/2016

צפ/327/2016

צפ/47/2017

 

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת כי העברת הזכויות תתאפשר בכפוף להחלטת מועצה 1503 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה כאמור בחוברת המכרז ובהודעות ההבהרה שפורסמו, וכן בכפוף לאישור משרד הבינוי והשיכון כמפורט במסמך המופיע באתר, בקובץ בשם "סבסוד בהעברת זכויות" (תחת "נספחים (להמחשה בלבד)".

ביתר פרטי המכרז אין כל שינוי.

 

 

 

 

 

 

************************** עדכון מתאריך 12/03/2017 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                                    משרד הבינוי  והשיכון     

מרחב צפון                                                                                                                 מחוז גליל

 

בניה עצמית בשכונה המזרחית

בכפר נחף

 (34  מגרשים לבניית 115  יח"ד)

הרשמה והגרלה – לבני מקום

חסרי  דיור

מכרז מס' צפ/344/2016     

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת כי חוברת המכרז תפורסם באתר רמ"י בימים הקרובים.

 

 

 

************************** עדכון מתאריך 15/02/2017 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                                                               משרד הבינוי  והשיכון  מרחב צפון                                                                                                                 מחוז גליל

 

בניה עצמית בשכונה המזרחית

בכפר נחף

 (34  מגרשים לבניית 115  יח"ד)

הרשמה והגרלה – לבני מקום

חסרי  דיור

מכרז מס' צפ/344/2016     

 

 

רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

 

חוברת המכרז תפורסם באתר החל מתאריך 08/03/2017.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  נדחה לתאריך  29/05/2017 בשעה 12:00 בצהרים ולא כפי שפורסם.

 

 

בערבי חג ובימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

 

 

 

 

 

************************** עדכון מתאריך 25/12/2016 **************************

 

רשות מקרקעי ישראל                                                                                               משרד הבינוי  והשיכון  מרחב צפון                                                                                                                 מחוז גליל

 

בניה עצמית בשכונה המזרחית

בכפר נחף

 (34  מגרשים לבניית 115  יח"ד)

הרשמה והגרלה – לבני מקום

חסרי  דיור

מכרז מס' צפ/344/2016     

---------------------------------------------------------------------------------

  רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) ומשרד הבינוי והשיכון מציעים בזאת 34 מגרשים לבניית 115  יח"ד לבניה עצמית בכפר נחף בהתאם לתוכנית ג/10139 ולתנאים בחוברת המכרז.

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במעטפה סגורה ובצרוף המסמכים הנזכרים בחוברת המכרז.

עבודות הפיתוח מבוצעות ע"י משרד הבינוי והשיכון .

מחירי הפיתוח יפורסמו בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום   13/2/2017.

ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה ואף להגיש ההצעה על גבי נספח ב' מחוברת המכרז, אשר הורדה מהאתר, בצרוף המסמכים הנדרשים.

למעוניינים, ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מלון פלאז'ה בנצרת עילית, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז במשרדי המרחב, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

זמני קבלת קהל במשרדי רמ"י: בימים ב', ד',  בין השעות 13:00-8:00  וביום ב'  בין השעות 16:00 – 17:30.

טלפון 03-9533333 או 5575*.

בערבי חג ובימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו ביום 01/05/2017 בשעה 12:00 בצהריים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים מסיבה כלשהיא - לא תדון.

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו, התנאים המחייבים הם אלא אשר יופיעו בחוברת המכרז על נספחיה. 

ההרשמה תתבצע באמצעות הגשת טופס ההרשמה (נספח א' לחוברת המכרז) לתיבת המכרזים במרחב.

 

 

 

 

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש